ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kdo vaše osobní údaje zpracovává?

Vaše osobní údaje zpracovává společnost Volt Garáž s.r.o., IČO: 09936459, se sídlem Moskevská 1523/63, Vršovice, 101 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 345011 (dále jen „my“), která je i správcem vašich osobních údajů.

Protože nám na ochraně vašich osobních údajů záleží, připravili jsme pro vás tyto informace o zpracování vašich osobních údajů, které jsou v souladu s nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o obecném nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Najdete v nich hlavně to, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, proč tak činíme, jak s nimi pracujeme a jak dlouho je budeme uchovávat.

Tyto informace o zpracování osobních údajů se vztahují na zpracování osobních údajů v případě, pokud jste naším zákazníkem nebo uživatelem webových stránek https://voltgaraz.cz/ (dále jen „Web“).
Můžete nás kontaktovat prostřednictvím těchto kontaktních údajů:

Volt Garáž s.r.o
adresa: Moskevská 1523/63, Vršovice, 101 00 Praha 4
e-mail: kontakt@voltgaraz.cz
tel.: + 420 732 656 193

Jakým způsobem vaše osobní údaje získáváme?

Osobní údaje získáváme přímo od vás v okamžiku, kdy nám je osobně, prostřednictvím Webu nebo emailové či jiné komunikace poskytnete. Dále získáváme osobní údaje z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík apod.) za účelem vytváření účetních dokladů a kontroly správnosti informací.

Jaké vaše osobní údaje zpracováváme?

Některé vaše osobní údaje, které zpracováváme, jsou nezbytné k řádnému plnění smluv a objednávání zboží a služeb přes Web.

Zpracováváme následující kategorie vašich osobních údajů:

  • základní identifikační údaje – sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci vás jako subjektu údajů (jméno a příjmení a/nebo obchodní firma, datum narození, adresa sídla či bydliště a identifikační číslo), v případě zapůjčení vozidel také údaje z občanského a řidičského průkazu;
  • kontaktní údaje – telefonní číslo a e-mailová adresa;
  • informace ze vzájemné komunikace – informace z e-mailů, ze záznamů telefonických hovorů nebo jiných kontaktních formulářů, obsah komunikace prostřednictvím internetových nebo mobilních aplikací;
  • fakturační a bankovní údaje – jedná se zejména o informace objevující se na fakturách, o sjednaných fakturačních podmínkách, bankovních spojení a o přijatých platbách;
  • cookies – jedná se o měření návštěvnosti Webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
  • další informace, které nám poskytnete, například historie Vašich nákupů, velikost oblečení, apod.

Co nás ke zpracování vašich osobních údajů opravňuje?

Vaše osobní údaje zpracováváme z několika důvodů, které se týkají našeho podnikání. Každý z těchto důvodů musí být podložen právním základem zpracování, aby bylo zpracování osobních údajů zákonné.

Důvody, proč vaše osobní údaje zpracováváme, jsou:

  • Plnění smlouvy nebo přijetí opatření před uzavřením smlouvy
   Osobní údaje z tohoto důvodu zpracováváme proto, abychom vás na základě vaší poptávky mohli kontaktovat a komunikovat s vámi ohledně naší nabídky a abychom společně mohli uzavřít kupní nebo jinou smlouvu.
  • Náš oprávněný zájem
   Vaše osobní údaje zpracováváme i proto, že nám tak umožňuje náš oprávněný zájem. Díky tomu můžeme nabídku pro vás přizpůsobovat vašim potřebám pomocí analytických cookies, můžeme Vám jakožto našim zákazníkům zasílat novinky nebo můžeme podniknout příslušné kroky při výkonu nebo obhajobě našich právních nároků, pokud byste třeba porušili smlouvu.
  • Je to naše povinnost
   Vaše osobní údaje zpracováváme i proto, že nám tak říká zákon. Třeba podle zákona o účetnictví jsme povinni uchovávat daňové doklady – faktury, na kterých mohou být vaše osobní údaje. V případě půjčení vozidel jsme jako jejich provozovatelé odpovědní za znalost identity řidiče.
   Váš souhlas
  • V některých případech nám můžete udělit souhlas se zpracováním osobních údajů. Souhlas máte právo kdykoliv odvolat, a to e-mailem na naší adresu. Ani po uplynutí doby, pro kterou jste se zpracováním vašich osobních údajů souhlasili, nebo v případě odvolání souhlasu nejsme ale povinni smazat všechny vaše osobní údaje, můžeme si ponechat ty, u kterých to umožnuje náš oprávněný zájem nebo zákon. Pokud souhlas odvoláte, nemá to vliv na zákonnost zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.

Musíte nám vaše osobní údaje poskytnout? A jak je to se souhlasem se zpracováním osobních údajů?

V některých případech zpracováváme osobní údaje pro účely, kdy je nezbytné nám vaše osobní údaje poskytnout. Například pokud máte zájem o objednání produktů nebo uzavření kupní smlouvy, vaše osobní údaje potřebujeme, abychom vás mohli kontaktovat a smlouvu uzavřít. Bez toho to bohužel nepůjde.

Jak dlouho budeme vaše osobní údaje uchovávat?

Pokud spolu uzavíráme smlouvu, uchováváme vaše osobní údaje po delší dobu než pouze po dobu trvání naší spolupráce, a to třeba z důvodů odstoupení od smlouvy, uplatňování nároků na náhradu škody a dalších. Podle právních předpisů, které upravují účetnictví, jsme povinni schraňovat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se dané plnění uskutečnilo. Proto nemůžeme vaše osobní údaje smazat hned po skončení naší spolupráce.

Můžete si ale být jisti, že vaše osobní údaje zpracováváme vždy pouze po nezbytnou dobu a v přiměřeném rozsahu. Doba uchování vašich konkrétních osobních údajů je pak určena dle následující logiky:

  • po dobu trvání smlouvy mezi námi;
  • po dobu nezbytně nutnou k ochraně našich práv a po dobu nezbytně nutnou k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků (až 4 roky od uzavření smlouvy);
  • po dobu určenou právními předpisy (až 10 let).

Posíláme newslettery

Pokud jste naším zákazníkem, tedy jsme společně už uzavřeli smlouvu, jsme oprávněni posílat vám naše newslettery po dobu 3 let. Umožňuje nám to náš oprávněný zájem. Pokud si nepřejete naše newslettery dostávat, můžete se z jejich odběru odhlásit prostřednictvím prokliku v e-mailu nebo využitím našich kontaktů.

Používáme cookies

Pro fungování Webu využíváme cookies, což jsou malé soubory, které naše stránky pomocí prohlížeče ukládají do vašeho zařízení. Cookies dokáží zaznamenat určité specifické informace z vašich návštěv na Webu. Cookies můžeme rozdělit na nezbytné cookies, analytické cookies a marketingové cookies.

Tzv. nezbytné cookies jsou nutné pro zajištění provozu Webu. Pro použití těchto cookies není vyžadován souhlas, je to náš oprávněný zájem na tom, aby Web běžela v pořádku.

Použití tzv. analytických cookies je také naším oprávněným zájmem. Cookies spadající do této kategorie jsou využívány zejména pro anonymní sledování návštěvnosti a činnosti uživatelů na Webu. Díky tomu můžeme sledovat, co se zákazníkům líbí a zlepšovat naše služby.

Marketingové cookies umožňující např. remarketing na Webu rovněž používáme. Díky tomu vám můžeme nabízet naše služby prostřednictvím cílené reklamy. K tomu ale potřebujeme váš souhlas.

Pomocí cookies zpracováváme tyto osobní údaje:

a) cookies;
b) IP adresa Vašeho počítače.

Jaké cookies využíváme?

Cookies Proč je využíváme? Za jak dlouho je smažeme?
_ga _ga a _gid přiřadí každému návštěvníkovi našich webových stránek náhodný identifikátor, díky kterému můžeme měřit návštěvnost našich webových stránek, vytvářet statistiky týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na našich webových stránkách. 2 roky
_gid 24 hodin

Co nás k používání cookies opravňuje?

I když s pomocí cookies nemůžeme identifikovat přímo vaši osobu, může se sběr cookies považovat za zpracování osobních údajů návštěvníků. Zmíněné cookies používáme na základě našeho oprávněného zájmu, což nám umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR a cookies, prostřednictvím kterých cílíme reklamu na míru, zpracováváme s vaším souhlasem.

Jaká vám v souvislosti s cookies náleží práva?

Web můžete používat i v režimu, který neumožňuje cookies užívat, a my tedy nebudeme moci sbírat údaje o vašem chování na Webu. Tento režim si můžete nastavit v rámci vašeho internetového prohlížeče, anebo můžete proti takovému sběru na základě našeho oprávněného zájmu vznést námitku dle čl. 21 GDPR. Tuto námitku je možné vznést zasláním na naši kontaktní adresu. My pak námitku bezodkladně, ale nejpozději do jednoho měsíce od obdržení, vyhodnotíme.

Souhlas se zpracováním tzv. „marketingových cookies“ můžete udělit i odvolat prostřednictvím nastavení vašeho prohlížeče.

Vezměte ale prosím na vědomí, že v případě, kdy cookies odmítnete nebo vznesete námitku proti jejich zpracování, nemusí se vám Web zobrazovat stoprocentně správně.

Kdo má k vašim osobním údajům kromě nás ještě přístup?

Vaše osobní údaje předáváme ještě následujícím osobám – zpracovatelům či správcům osobních údajů:

a) smluvní účetní.

Vaše osobní údaje můžeme také předat orgánům veřejné moci, pokud to bude v našem zájmu nebo pokud nás o to požádají.

Jaká vám v souvislosti se zpracováním osobních údajů náleží práva?

Náleží vám veškerá práva, která vám přiznávají právní předpisy. Můžete po nás požadovat, abychom vám sdělili, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, a pokud nás o to požádáte, musíme vám k nim umožnit i přístup. Můžete po nás požadovat opravu nesprávných údajů nebo doplnění údajů neúplných. Za určitých podmínek jsme také povinni vymazat vaše osobní údaje nebo omezit jejich zpracování, pokud nás o to požádáte. Pokud máte podezření, že dochází k nezákonnému zpracování vašich osobních údajů, máte možnost podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů.

Kromě výše uvedených práv máte i právo podat námitku v případě, že vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu. Tuto námitku je možné vznést zasláním na naši kontaktní adresu anebo na e-mail. My pak námitku bezodkladně, ale nejpozději do jednoho měsíce od obdržení, vyhodnotíme.

Máte nějaké další dotazy?

Pokud máte jakékoliv další otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, určitě nám napište e-mail a my vám co nejdříve odpovíme.

 

V Praze dne 20. 11. 2021